Zaloguj się
REGULAMIN KONKURSU „MASZ BUFF”

1. INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 1. Organizatorem konkursu na facebookowym fan page’u Mazovia MTB Marathon (https://www.facebook.com/mazoviamtb/), zwanym dalej „fan page” jest firma C Zamana.pl z siedzibą pod adresem ul. Dolna 14/5 05-092 Łomianki i z numerem REGON 017271852 oraz NIP 8481459407, zwana dalej „Organizatorem”.

 2. Zgłaszając swoje uczestnictwo w konkursie Uczestnik potwierdza, że zapoznał się z niniejszym regulaminem i akceptuje zawarte w nim treści. Wyraża także zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych wyłącznie w celu przeprowadzenia konkursu.

 3. Obowiązkiem Uczestnika konkursu jest przestrzeganie zapisów niniejszego Regulaminu pod rygorem wykluczenia z uczestnictwa w konkursie, w sytuacji naruszenia postanowień Regulaminu lub innych norm ogólnych, takich jak zachowanie niezgodne z obowiązującym prawem, normami współżycia społecznego i moralnymi, społecznie nieakceptowanymi oraz naruszającymi zasady netykiety.

 4. Konkurs jest przeprowadzany na terenie Rzeczpospolitej Polskiej z wykorzystaniem serwisu Facebook.

 5. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany czy administrowany przez serwisFacebook. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

 6. Udział w konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.

 7. Serwis Facebook nie pomaga w przeprowadzaniu promocji. Organizator korzysta z serwisu Facebook do administrowania promocją na własną odpowiedzialność. Serwis Facebook jest w pełni zwolniony z odpowiedzialności przez każdego uczestnika.

 8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

2. PRZEBIEG KONKURSU

 1. Konkurs podzielony jest na 14 edycji – po jednej na każdy z maratonów MTB organizowanych w cyklu Mazovia MTB Marathon w sezonie 2018.

 2. Wykaz maratonów Mazovia MTB Marathon wraz z datami znajduje się na stronie mazovia.ZamanaGroup.pl.

 3. Każda z edycji konkursu zaczyna się o 8.00 rano w dniu po dniu organizacji danego maratonu. Oznacza to, że jeśli przykładowo maraton odbywał się w niedzielę, edycja konkursu zaczyna się w poniedziałek o 8.00 rano. Edycja konkursu trwa 24 godziny, czyli kończy się o 8.00 rano następnego dnia po rozpoczęciu edycji konkursu.

 4. W przypadku wystąpienia istotnych dla Organizatora powodów Organizator zastrzega sobie prawo do skrócenia, wydłużenia, zmiany lub anulowania konkursu bez ponoszenia odpowiedzialności. Organizator zobowiązuje się do poinformowania nagrodzonych Uczestników konkursu o zmianach.

 5. Każda z edycji konkursu zaczyna się umieszczeniem przez Organizatora pytania konkursowego na fan page’u.

 6. By wziąć udział w konkursie, należy odpowiedzieć na zadane pytanie poprzez wysłanie odpowiedzi w komentarzu pod zadanym pytaniem na fan page’u.

 7. Spośród umieszczonych komentarzy Organizator wybierze 3 propozycje, najlepiej w jego opinii odpowiadających na zadane pytanie. Przy wyborze komentarzy, Organizator będzie kierował się następującymi kryteriami: spójność z pytaniem, kreatywność oraz oryginalność.

 8. Rozpatrywane będą wyłącznie komentarze tekstowe, tj. takie, które pozbawione są elementów graficznych (statycznych lub ruchomych).

 9. Organizator wybierze 3 komentarze od 3 różnych Użytkowników.

 10. Ogłoszenie zwycięzców każdej edycji odbędzie się w formie komunikatu opublikowanego na fanpage’u najpóźniej 48 godzin po zakończeniu danej edycji konkursu.

3. UCZESTNICTWO W KONKURSIE

 1. Uczestnikiem w danej edycji konkursu może być osoba:

  a) będąca użytkownikiem (tj. lubiąca) fan page;

  i

  b) biorąca udział w maratonie MTB poprzedzającym bezpośrednio daną edycję konkursu.

 2. Nie ma ograniczeń dotyczących liczby edycji konkursu, w którym może uczestniczyć Użytkownik – dopóki każdorazowo spełnia jednocześnie oba warunki wymienione w punkcie 1 paragrafu 3.

 3. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy, ani osoby pozostające w stosunku zlecenia lub w innym stosunku prawnym, do którego stosuje się przepisy o zleceniu z Organizatorem Konkursu.

4. NAGRODY

 1. Fundatorem nagród w konkursie jest firma Buff.

 2. Nagrodami w konkursie są: chusty firmy Buff.

 3. Na każdą edycję konkursu przewidziano 3 nagród. Łącznie w konkursie Organizator wręczy 42 nagród.

 4. By odebrać nagrodę, Zwycięzca musi:

  a) po ogłoszeniu wyników skontaktować się z Organizatorem, wysyłając maila na adres biuro@ZamanaGroup.pl;

  b) odebrać nagrodę w sposób ustalonym z biurem zawodów organizatora.

 5. Po ogłoszeniu wyników danej edycji konkursu, Zwycięzca ma 72 godziny na skontaktowanie się mailowe z Organizatorem. W wypadku zaniechania tego obowiązku, nagroda przypadająca Zwycięzcy przepada.

 6. Zwycięzca zobowiązują się do nieusuwania swojego komentarza, który jest potwierdzeniem wygranej w konkursie dla Organizatora oraz pozostałych Uczestników konkursu.
2018-03-29 POWRÓT

 

Licytujcie Złotą Kartę dla WOŚP!
Narciarskie zgrupowanie w Jakuszycach
Wygraj Złotą Kartę Kids
Złoto, nie karta!
Rezerwujcie numery na Mazovię!
O cookies
Cyklopedia/3w4u.eu
Czy możemy Ci
w czymś pomóc???
Napisz do nas